SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

Projekt je financiran od strane Ekumenske inicijative žena i traje od 1.3.2023.- 30.11.2023. godine.

Cilj projekta je osigurati pravnu i psihološku pomoć žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama seksualnog nasilja, osnaživati  partnerstvo i umrežavanje sa ostalim dionicima sustava podrške čime bi se postigao sveobuhvatniji pristup kompleksnoj problematici prava žrtava te jačali njihovi kapaciteti u direktnom radu sa žrtvama.

Problem kojim ćemo se baviti je nasilje u obitelji, a naše projektne aktivnosti su odgovor na to nasilje i postizanje promjena u životima naših korisnika kako na osobnoj tako i na profesionalnoj razini. Fokusirati ćemo se na pružanje psihološke i psihosocijalne pomoći te pružanje besplatne primarne i sekundarne pravne pomoći. Ove dvije vrste usluga su okosnica našeg rada te okosnica projekta. Uz glavne aktivnosti uključili bismo osposobljavanje korisnika, podjelu bonova, supervizijsku podršku te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja.