Kroz rad našeg Savjetovališta uvidjeli smo da je dobar dio mladih izložen nekom obliku nasilja kao i da razvijaju neke oblike devijantnog ponašanja koje ih mogu pretvoriti bilo u žrtve ili zlostavljače. Stoga se prvi dio aktivnosti predviđenih projektom "IMAM PRAVO REĆI NE NASILJU U VEZI!" odnosi na neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja i mladima u rizičnom ponašanju). Tijekom provedbe projekta intenzivirali smo aktivnosti individualnog i grupnog rada s djecom i mladima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja.

Za rad sa mladima angažirana je stručna suradnica Udruge, licencirani RT psihoterapeut  (psihoterapeut realitetne terapije), osposobljena i s iskustvom u provođenju psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, sa 30 godina radnog iskustva sa djecom i omladinom s poremećajem u ponašanju. Pri tom se koristila Teorija izbora o ponašanju kako bi se izgradila uvjerenja koja bi mladi čovjek trebao usvojiti da bi promijenio nasilno ponašanje u ne-nasilno.