Projekti 2017-2018:

 

  • "Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela" (2017.) - European Commission Justice Grants - PARTNERSTVO NA PROJEKTU

 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela. Cilj projekta je uspostavljanje sustava prikupljanja i analize podataka (Central Information Point) vezanih uz predmete kaznenih djela, koji bi omogućio pregled problematike s kojom se susreću žrtve kaznenih djela te bi poslužio kao alat za prikaz statističkih podataka. Specifični ciljevi projekta su prikupljanje pouzdanih i ažuriranih podataka o žrtvama kaznenih djela; unapređenje implementacije relevantnih zakonskih okvira i usavršavanje znanja i rada stručnjaka u kontaktu sa žrtvama; jačanje kapacitete organizacija civilnog društva (OCD); razvoj među organizacijske suradnje, koordinacija i međusobno povjerenje između pravnih subjekata; zagovaranje razvoja EU politika vezanih za prava žrtava. Ciljane skupine unutar projekta su OCD, pravni i drugi stručnjaci koji su u kontaktu sa žrtvama, a prvenstveno žrtve kaznenih djela. Projektom želimo povećati svijest o pravima i zaštiti žrtava te ojačati mrežu različitih dionika čije područje djelovanja uključuje pružanje podrške žrtava kaznenih djela.

 

  • "Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga" (2017.)- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

 

Institucionalna potpora predstavlja specifičan dio Programa financijske potpore
Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili
stabilizaciju udruga. Trajanje potpore je na razdoblje od 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena potpora
zaključuje ugovore o financiranju institucionalne potpore svake godine nakon ocjene
prethodnog razdoblja. Udruga Bijeli krug Hrvatske korisnica je sredstava institucionalne potpore u 2017., 2018. i 2019. godini.

 

  • SOS telefon – besplatna pravna pomoć dostupna svima" (2017.) - Ministarstvo pravosuđa za usluge pružanja primarne pravne pomoći udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći

 

Tijekom prethodnih nekoliko godina djelovanja udruge Bijeli krug Hrvatske, uočen je manjak i slaba dostupnost kvalitetnih informacija žrtvama nasilja ili neadekvatni oblici i sadržaj informacija, a pogotovo u udaljenim područjima dalmatinske regije (ruralna područja i otoci) što je sve doprinosilo otežanom pristupu ostvarenju socijalnih prava. Stoga se nameće potreba proaktivnog pristupa korisnicima, kako u pružanju usluga tako i u pružanju informacija, posebno u manje urbanom ili otočnom području. U tom smjeru razvija se i sustav podrške žrtvama i svjedocima kako na području cijele RH, tako i na regionalnim područjima. Ono što je pokazalo iskustvo u dosadašnjem radu Udruge je činjenica da su osobe pogođene nasiljem, a posebno nasiljem u obitelji ili seksualnim nasiljem, sklonije pomoć potražiti izvan svog mjesta prebivališta jer su često suočene sa problemom stigmatizacije i nerazumijevanjem okoline. Stoga smatramo učinkovitijim mogućnost sufinanciranja putnih troškova dolaska u Split za osobe kojima je potreban duži tretmanski pristup ili usluga koju ne mogu dobiti u svojoj lokalnoj sredini, a za pružanje informacija, pravnih savjeta i upućivanja na ostale institucije i partnerske OCD-e, smatramo korisnim uspostavu SOS besplatnog telefona 0800 63 29 kao nove inovativne socijalne usluge koji je dostupan javnosti od 08.01.2018. širokoj populaciji stanovništva na dalmatinskom području. S tim u vezi se nameće potreba da se uz stručne osobe angažiraju i educirani volonteri dostupni na SOS telefonu budući da se radi o osobama kojima je zbog dugotrajne izloženosti nasilju potrebna primarno psihološka pomoć ili im  je  potrebna  hitna  reakcija  u  smislu podnošenja prijave. Na taj način se povećava dostupnost naših usluga i onim skupinama koji zbog teškog materijalnog stanja ili nedostatnih informacija ne mogu doći u Split, nemaju sredstava ili prijevoza, pa su tako u riziku od socijalnog isključivanja i nemogućnosti ostvarenja svojih prava.

 

  • "Vociare" (2018.) - European Commission Justice Grants - PARTNERSTVO NA PROJEKTU

 

U suradnji sa krovnom organizacijom Victim Support Europe i još 25 Udruga članica, Bijeli krug Hrvatske je započeo rad na nacionalnom istraživanju o praktičnim utjecajima EU Direktive 2012/29 o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Krajnji cilj istraživanja je konačni izvještaj o navedenoj direktivi na razini cijele Europske unije

Projekti 2015-2016:

 

  • „Referentni centar za procjenu potreba žrtava kaznenih djela i prekršaja“ (2015.) - Ministarstvo pravosuđa za usluge pružanja primarne pravne pomoći udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći

 

Kroz višegodišnji rad Udruge za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske prepoznali smo potrebu osobnog kontakta s žrtvama i svjedocima od samog trenutka počinjenja kaznenog djela i prekršaja pa sve do završetka postupka, te smo iz toga razloga kao pilot projekt u Splitu u 2015. osnovali Referentni centar za pružanje neposredne podrške žrtvama nasilja uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i privatnih donatora. Referentni centar zamišljen je i funkcionira kao prva kontakt točka u komunikaciji sa žrtvama i svjedocima. Tim Udruge u Referentnom centru pruža besplatnu psihosocijalnu podršku, emocionalnu podršku, besplatnu primarnu pravnu pomoć,  pravne informacije, te upućuje na relevantna državna tijela i organizacije civilnog društva ovisno o potrebama svakog konkretnog slučaja. Tako je Udruga Bijeli krug u 2015. evidentirala 243 korisnika što je za 62% više nego u 2014. kada je evidentirano 150 korisnika i dvostruko više nego u 2013. kada je evidentirano 115 korisnika usluga Udruge. Tijekom provedbe projekta uočen je manjak i slaba dostupnost kvalitetnih informacija žrtvama nasilja ili neadekvatni oblici i sadržaj informacija, što je sve doprinosilo otežanom pristupu ostvarenju socijalnih prava. Posebnu pozornost u ovom projektu smo stavili na osvještavanje javnosti o pravima žrtava nasilja budući da je evidentan nedostatak educiranosti ukupnog stanovništva o potrebama i mogućnostima sustava socijalne skrbi u pogledu ostvarenja tih prava. Realizirali smo 4 javne tribine s ciljem osvještavanja i senzibiliziranja javnosti o pravima žrtava i sustavu pomoći i podrške žrtvama i to uz tri javne tribine na području Splitsko-dalmatinske županije (Split, Omiš, Supetar) i jednu javnu tribinu u Šibeniku. Tijekom provedbe projekta, ali i kroz cijelo vrijeme djelovanja Udruge, poseban naglasak smo stavili na poboljšanje suradnje sa institucijama, ustanovama i OCD-a koje u svom djelokrugu imaju rad sa žrtvama, posebnu pozornost posvetili smo uspostavljanju kvalitetne suradnje između udruge Bijeli krug i policijskih službenika Policijske uprave splitsko-dalmatinske budući da su upravo policijski službenici osobe koje prve stupaju u kontakt sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

 

  • "Putokaz prema ostvarenju prava žrtava" (2016.) - Grad Split

 

Projektom se osigurava da žrtva već nakon samog prijavljivanja kaznenog djela može zatražiti i dobiti adekvatnu pomoć i podršku.  S obzirom da se upravo u ovoj fazi žrtve i svjedoci prvi put susreću s nadležnim tijelima te da im je ovo iskustvo iznimno traumatično, podrška je u ovoj fazi zapravo i najpotrebnija.  Povećat će se razina zaštite ljudskih prava budući da će se pristupiti svakoj žrtvi temeljem individualne procjene njenih specifičnih potreba. S tim u vezi povećat će se i razina informiranosti o njihovim pravima kao i o postojanju pružatelja socijalnih usluga, dok će se aktivnim usmjeravanjem žrtve na institucije koje će joj pomoći u ostvarivanju prava smanjiti njihova socijalna isključenost. Korisnicima se pruža adekvatna informacija o njihovim zakonom garantiranim pravima, pravni savjet, emocionalna podrška, te informacije kojim se drugim državnim i nevladinim organizacijama koje pružaju besplatnu pravnu, psihološku, psihijatrijsku ili socijalnu pomoć mogu obratiti ovisno o njihovim specifičnim potrebama. Sve navedeno sadržano je i u „Direktivi Europske komisije i parlamenta o uspostavljanju minimalnih standarda prava, zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela“ prema kojoj su sve članice dužne osigurati adekvatnu podršku žrtvama pa tako i Hrvatska. Projektom će se, osim prava žrtava i svjedoka, građane osvijestiti o mogućim psihološkim i zdravstvenim posljedicama (kratkoročnim i dugoročnim) koje intenzivno stresno ili traumatsko iskustvo može imati po njih i o mogućnostima da se koristeći neke mehanizme poput tzv. teorije izbora može unaprijediti mentalno zdravlje i prevenirati moguće nasilje. Osim toga, u slučaju da postanu žrtve i/ili svjedoci određenog kaznenog djela, građani trebaju znati prepoznati kada je moguće, ali i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć i podršku. Senzibilizacija javnosti znači i informiranje javnosti o dostupnim uslugama i načinu funkcioniranja sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Poticanjem kontinuirane suradnje između institucija, ustanova i OCD-a nastoji se da žrtva ili svjedok već od samog trenutka počinjenja kaznenog ili prekršajnog djela, tijekom cijelog kaznenog odnosno prekršajnog postupka i nakon njega dobije odgovarajuću podršku i pomoć.

 

  • "Imam pravo reći NE nasilju u vezi!" (2016.) - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Kroz rad našeg Savjetovališta uvidjeli smo da je dobar dio mladih izložen nekom obliku nasilja kao i da razvijaju neke oblike devijantnog ponašanja koje ih mogu pretvoriti bilo u žrtve ili zlostavljače. Stoga se prvi dio aktivnosti predviđenih projektom "IMAM PRAVO REĆI NE NASILJU U VEZI!" odnosi na neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja i mladima u rizičnom ponašanju). Tijekom provedbe projekta intenzivirali smo aktivnosti individualnog i grupnog rada s djecom i mladima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja. Za rad sa mladima angažirana je stručna suradnica Udruge, licencirani RT psihoterapeut  (psihoterapeut realitetne terapije), osposobljena i s iskustvom u provođenju psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, sa 30 godina radnog iskustva sa djecom i omladinom s poremećajem u ponašanju. Pri tom se koristila Teorija izbora o ponašanju kako bi se izgradila uvjerenja koja bi mladi čovjek trebao usvojiti da bi promijenio nasilno ponašanje u ne-nasilno.