Početkom prošlog mjeseca udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske iz Splita je započela sa provedbom dvogodišnjeg projekta „Survive, Overcome and Support victims of crime“ – „S.O.S. for victims“ – (S.O.S. za žrtve), ukupne vrijednosti od 295.662,40 €, od kojih 90% sufinancira Europska Komisija iz programa JUST-2021-JACC.
Uz udrugu Bijeli krug, kao nositelja ovog projekta, uključene su partnerske organizacije iz Italije (Rete Dafne Italia – Rete Nazionale dei survizi per l’assisteza vittime di reato), Slovenije (Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana) i Irske (Irish Council for Civil Liberties).
Ciljevi projekta su:

  • povećati znanje o pravnoj stečevini EU-a, a posebno Direktive o pravima žrtava (Victims’ Rights Directive 2012/29/EU) i nacionalnih zakona koji reguliraju prava žrtava na informacije i zaštitu, individualnu procjenu njihovih potreba, upućivanje na relevantne službe podrške i sva ostala prava iz Direktive kao i način njihove realizacije u praksi;
  • povećati kapacitet profesionalaca u području zaštite prava žrtava i unaprijediti suradnju između nadležnih državnih tijela i nevladinih organizacija;
  • povećati kvalitetu usluga koje se pružaju žrtvama.
    Unatoč napretku, nedavna izvješća pokazuju da žrtve kaznenih djela diljem Europske Unije još uvijek ne mogu u potpunosti ostvariti svoja prava. U većini država članica utvrđeni su nedostaci u provedbi nekih ključnih odredbi Direktive, poput pristupa informacijama, uslugama podrške i zaštite u skladu s individualnim potrebama žrtava.
    Stoga, okosnicu ovog projekta čini istraživanje kojim planiramo doći do novih spoznaja o razini implementacije Direktive o pravima žrtava u nacionalne zakonodavne okvire i praksu zemalja uključenih u projekt. U tu svrhu koristit ćemo dvije vrste upitnika, jedan namijenjen stručnjacima koji se u svom djelokrugu rada susreću sa žrtvama (policija, državno odvjetništvo, sudovi, službe za podršku i nevladine organizacije), a drugi namijenjen žrtvama čija nam je perspektiva izuzetno važna u dobivanju potpune slike stanja funkcioniranja sustava zaštite prava žrtava.
    Od ostalih aktivnosti izdvajamo treninge za stručnjake koji će se održavati u svakoj zemlji, sudionici projekta, te završnu konferenciju u Zagrebu na kojoj će biti prezentirani rezultati projektnih aktivnosti kao i preporuke za poboljšanje sustava zaštite prava žrtava kako prema nacionalnim tako i prema europskim relevantnim tijelima.