Danas 14. svibnja 2021. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu, održana je međuresorna edukacija za stručnjake u radu sa žrtvama na kojoj je sudjelovalo 17 polaznika.

Edukacija stručnjaka koji se u svom djelokrugu rada susreću sa žrtvama je jedna od ključnih aktivnosti koje udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske provodi u okviru projekta „Prekriži nasilje“, financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020., u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.

Uz policijske službenike PU splitsko-dalmatinske kao prve u nizu institucija s kojima žrtve dolaze u kontakt, edukacija je okupila i stručnjake iz centara za socijalnu skrb, pravosudnih institucija (Općinski sud u Splitu, Prekršajni sud), skloništa za žrtve obiteljskog nasilja i organizacija za podršku, Ureda pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu.

Edukacija se provodila na interaktivan način uključujući vježbe na praktičnim primjerima, a provoditeljica je bila sutkinja Općinskog suda u Splitu i savjetnica na Visokom kaznenom sudu gđa Ivana Bilušić.

Obzirom na česte probleme koji se događaju u praksi tijekom postupanja u slučajevima nasilja, a posebno nasilja u obitelji, edukacijom su se obradile slijedeće teme:

• Pojavni oblici obiteljskog nasilja
• Praksa dvostrukih uhićenja
• Pravilna kvalifikacija protupravnog ponašanja počinitelja nasilja u obitelji
• Postupanje prema žrtvi nasilja u obitelji
• Kažnjavanje nasilnika – praksa uvjetne osude