Dana 25. 9. 2020. se održala prva edukacija policijskih službenika kao jedna od aktivnosti projekta „Prekriži nasilje“ , UP.02.2.2.06.0202, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020, u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.

Obzirom da su policijski službenici prvi u nizu institucija s kojima žrtve dolaze u kontakt i o njihovom postupanju ovisi uspješnost daljnje kaznenopravne procedure smatramo nužnim uključivanje policijskih službenika u edukacije koje planiramo provoditi sa stručnjacima koji se u svom djelokrugu susreću sa žrtvama u slijedećem dvogodišnjem razdoblju.

Edukaciju je provela sutkinja Općinskog suda u Splitu gđa Ivana Bilušić, a ciljana skupina bi bili policijski službenici koji postupaju u slučajevima obiteljskog nasilja, posebice rukovodeći kadar Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Edukacija se moderirala na interaktivan način uključujući vježbe na praktičnim primjerima, a sadržavala je teme:

1. Pravilna kvalifikacija protupravnog ponašanja počinitelja nasilja u obitelji

2. Mogućnosti aktivnijeg sudjelovanja u sudskom postupku i uzročno posljedična veza sa zaštitom žrtve i prekršajno pravnom politikom

3. Postupanje prema žrtvi nasilja u obitelji

Slijedeća edukacija policijskih službenika zakazana je za kraj mjeseca listopada 2020. godine.